Privacyverklaring Advocatenkantoor Bakker en Jaarsma

Privacyverklaring Advocatenkantoor Bakker en Jaarsma

Wij verzamelen in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij beveiligen uw persoonsgegevens door adequate maatregelen en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt en met inachtneming van de voor onze beroepsgroep geldende bewaartermijnen.

U heeft het recht om een verzoek aan ons te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van cookies op de website.

Er kunnen op onze website verwijzingen naar andere websites worden geplaatst, al dan niet door middel van hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere websites uw persoonsgegevens verwerken.

Vragen over deze privacyverklaring kunt u te allen tijde per email stellen aan Mr. Jaarsma of Mr. Bakker.

Wij kunnen desgewenst deze privacyverklaring aanvullen of wijzigen. Een en ander zal in dat geval op onze website gepubliceerd worden.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.