Algemene voorwaarden Bakker

Afspraak

is afspraak...

1. Toepassingsgebied:
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan advocatenkantoor Bakker & Jaarsma, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die bij advocatenkantoor Bakker & Jaarsma werkzaam is (als partner of in dienstverband), een ieder die door advocatenkantoor Bakker & Jaarsma wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten advocatenkantoor Bakker & Jaarsma aansprakelijk is of kan zijn.
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De opdracht:
 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door advocatenkantoor Bakker & Jaarsma. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht uitsluitend door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is advocatenkantoor Bakker & Jaarsma vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
3. Aansprakelijkheid:
 1. Indien de uitvoering van een opdracht door advocatenkantoor Bakker & Jaarsma leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van advocatenkantoor Bakker & Jaarsma wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval, voor rekening van advocatenkantoor Bakker & Jaarsma komt.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in 3.a. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,-.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van advocatenkantoor Bakker & Jaarsma voor die schade.
 5. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.
4. Declaratie:
 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Advocatenkantoor Bakker & Jaarsma is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 4. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 5. Betaling:
 1. Betaling van declaraties van advocatenkantoor Bakker & Jaarsma dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van advocatenkantoor Bakker & Jaarsma gestelde bankrekeningen dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaard maximum), tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 3. Indien advocatenkantoor Bakker & Jaarsma invorderings maatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo ten laste van de cliënt.
6. Reikwijdte:

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van de leden van de maatschap en de werknemers.

7. Toepasselijk recht:

Op de tussen het kantoor en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8. Forumkeuze:

Tenzij de Geschillenregeling Advocatuur is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend en exclusief worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Midden Nederland.

Geschillenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de kantoorgenoot van uw advocaat...
 
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie  bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie⁾ behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adres kantoor klachtenfunctionaris:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 - 310 53 10

Postbus 90600
2509 LP Den Haag